Hírek

Aktuális híreink!

Figyelem!

Kedves látogatók, vendégeink! Az elmúlt időszakban sok energiát és pénzt fektettünk a Művelődési Ház dolgozóival az épület környékének megszépítéséért. Rengeteg virágot ültettünk, feltöltöttük kaviccsal a területet és terepet rendeztünk. Sajnálattal látjuk azonban, hogy az előttünk parkoló autók tulajdonosainak ez nem ugyanolyan fontos, mint nekünk. A ház előtti terület NEM NYILVÁNOS PARKOLÓ! Az E-ON ügyfélfogadási idejében mindig engedjük, hogy a kizárólag mozgássérült ügyfelek itt parkoljanak a ház előtt. Számtalanszor előfordul, hogy a dolgozóknak és a fellépő művészeknek nincs lehetőségük megközelíteni a művelődési központot. Kérünk mindenkit, hogy fokozottan figyeljen oda a zöld terület épségére, tartsuk tiszteletben egymás munkáját!

Tisztelt látogató!A Zichy Mihály Művelődési Központ 2020. november 11-től 30 napig ZÁRVA TART!

Tab Város Polgármestere pályázatot hirdet a Zichy Mihály Művelődési Központ Tab igazgatói munkakörének betöltésére, 2021. június 1-től 2026. május 31-ig tartó 5 éves határozott időre szóló munkaviszony keretében vezető állású munkavállalóként. Az intézményvezető vezető állású munkavállalóként munkaviszony keretében végzi az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálását, irányítását, ellenőrzését, az intézmény működésének biztosítását, az intézmény költségvetésének betartását, a munkáltatói jogok gyakorlását. A közművelődési tevékenység területén az intézmény jelentős feladatot lát el a városi rendezvények megszervezésében, a művészeti élet fejlesztésében a gyermek és felnőtt színházi előadások, pódiumestek, zenei események, művészeti találkozók szervezésével. Kiállításokat rendez amatőr és hivatásos alkotók számára. Kiemelt feladatként szervezi a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltését segítő programokat. A pályázati feltételek: felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés, végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben szerzett legalább ötéves szakmai gyakorlat, kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése, A 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 4. §-ában foglalt államháztartási és vezetési ismeretek, vagy az alóli mentesség, vagy a képzés két éven belüli elvégzése, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, továbbá a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (a továbbiakban: Mt.) 44/A. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok a pályázóval szemben nem állnak fenn, valamint a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség, A pályázathoz csatolandó: szakmai önéletrajz (a pályázó pontos személyi adataival és elérhetőségeivel, fénykép), az intézmény vezetésére vonatkozó program – szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel. az Mt. 44/A. § (3) bekezdése alapján 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja, hogy az Mt. 44/A. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fent, valamint hogy foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll a pályázó, iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést igazoló okirat(ok) másolata, az ötéves szakmai gyakorlat igazolása, kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység igazolása, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az Mt. 211. §-ában szereplő összeférhetetlenség fennáll-e, nyilatkozat a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a képviselő-testület nyílt vagy zárt ülés keretében tárgyalja a pályázat elbírálását és a pályázat teljes anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 4. §-ában foglalt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó legalább 120 órás képzési kötelezettségnek eleget tesz vagy tett. Javadalmazás: Megállapodás szerint. A pályázat közzétételének határideje: 2021. március 10. A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 15. A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 31. A 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 6. § (1) bekezdése alapján az érvényes pályázati anyagot benyújtó pályázókat a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott, a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló bizottság hallgatja meg, majd a pályázatokról a bizottság véleményét mérlegelve Tab Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázatot Tab Város Polgármesterének címezve ( 8660 Tab, Kossuth L. u. 49.) nyújthatják be. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Schmidt Jenő polgármester nyújt, a 06-84-525-901 -es telefonszámon. A képviselő-testület fenntartja azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.